Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

ДЕЙНОСТ 1 – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение.

Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия.

Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи.

Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

  • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
  • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
  • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

За втора учебна година ОУ „Иван Вазов“, с. Мусачево работи по проект “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи” по Дейност 1, Дейност 2, Дейност 3 и Дейност 5.

По Дейност 1: През учебната 2021/2022 година са получени 2 лаптопа за ученици и 3 лаптопа за педагогически специалисти, които се използваха максимално от педагогическите специалисти и учениците не само при преминаване към обучение от разстояние в електронна среда, но и при провеждане на присъствени учебни часове за осигуряване на непрекъснат учебен процес.

Дейност 2 е насочена към провеждане на краткосрочни обучения за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, в т.ч. работа с електронни образователни платформи на ученици, които изпитват затруднения при преминаване към обучение от разстояние в електронна среда.

Дейността обхваща и учениците от първи клас, които трябва да осъществят прехода от предучилищно към училищно образование в електронна среда.

Предстои обучение по Дейност 2 на всички ученици от първи клас, както и на учениците, които срещат затруднения при преминаване към обучение от разстояние в електронна среда.

Дейност 3 е насочена към провеждане на краткосрочни обучения на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.

Дейност 5 е насочена към провеждане на допълнително обучение на ученици, които срещат затруднения в обучението си по Български език и литература и по Математика.