Национални програми

ОУ "Иван Вазов", с. Мусачево участва в НП "Заедно в изкуствата и спорта", която е в съответствие с приоритетна област 2 "Компетентности и таланти" на стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030). 

Дейностите, по които училището участва са:

  • Модул 1 "Изкуства". Направление "Танцово изкуство".

      - "Игриво шопче", ръководител:  Цветелина Цветкова

  • Модул 2 "Спорт".

      - Отбор по футбол, възрастова група I-IV клас, ръководител: Виктор Тонев;

      - Отбор по волейбол, възрастова група V-VII клас, ръководител: Виктор Тонев.

Основните цели на програмата са: 

  • Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности;
  • Засилване на интереса на учениците за участие в групи/ отбори за колективни спортове и изкуства и за изява в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство;
  • Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;
  • Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол на учениците;
  • Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;
  • Стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, танцово и театрално наследство, както и към колективните спортове;
  • Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.
Клуб по интереси "Млад еколог" 2023-2024 г.

Клуб по интереси "Млад еколог" е към проект "Занимания по интереси" на МОН.

Научи повече