Проекти

BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“

BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Научи повече
Национална кампания  „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2023 г.“ на тема:  „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ “  към МОСВ и ПУДООС

Национална кампания „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2023 г.“ на тема: „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ “ към МОСВ и ПУДООС

Целта на нашия проект е учениците да изградях трайни знания, умения и интереси в отглеждане и наблюдение на растения /жизненият им процес/, както и обзавеждане на един от кабинетите с мултимедиен екран с цел използването му да служи за по-нагледно обучение и по-лесно усвояване на учебният материал по предмета Родинознание и Човекът и природата. Създаване на „опитно поле“ чрез оформяне на лехи с зеленчуци, плодове, билки и подправки в парник.

Научи повече
Проект "Живей в кръговрата! Разреши проблема!"

Проект "Живей в кръговрата! Разреши проблема!"

Основната цел на проекта е да допринесе за повишаване на осведомеността и участието относно управлението на ресурси, рециклирането на отпадъци и кръговата икономика сред училищата и населението посредством разработване и провеждане на образователни програми и кампании. В рамките на проекта се реализират 45 кампании за рециклиране в училища от цялата страна.

Научи повече